2.6 UNDERSTÖDENS UPPFÖLJNING

Av stiftelsen tidigare beviljat understöd förutsätter en ansökan samt välgrundade syften för beviljande, en komprimerad rapport av verksamhetsberättelsen, resultaträkning, balansräkning och revisions- eller verksamhetsgranskningsrapport, som liggande till grund eller för projektets fortskridande till slutet av understödsåret. Centrala punkter som ska rapporteras är stiftelsens beviljade understöds inverkan på verksamhetens omfattning, kvalitet och effektivitet.

Rapporten skall innehålla de för samma ändamål beviljat understöd från offentliga eller andra källor.

Den ifrågavarande rapporten eller dess förhandsinformation skall bifogas till den nya understödsansökan senast slutet av december året före understödsåret.

Det räcker med en förhandsuppskattning ifall understödet används först i slutet av året eller ifall bokslutsinformation inte ännu finns tillhanda. Användningen bör dock fastställas senast i samband med följande ansökan.

Tidigare nämnd rapport är nödvändig även om nya understöd ej skulle sökas.

Ansökningssamfund som har fått understöd eller andra stöd förbinder sig att tillhandahålla sin bokföring och administration för en möjlig revision.

De som stiftelsens understöd riktats till och som i efterhand i avsaknad av resultat- och effektivitetsrapport påverkas i samtliga fall behandlingen av ett nytt understöd, också på längre sikt.

Utgångspunkten är att det beviljade stödet används under ansökningsåret. Undantag från detta skall meddelas till ombudsmannen eller i ansökan samt tas hänsyn till i kommande ansökans utarbetande.

Stiftelsen förutsätter att det beviljade stödet eller understödet nämns, förutom vid överlåtandet av understödet, även i samfundets års- eller verksamhetsberättelse.

Föregående Nästa