2.2 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UNDERSTÖDETS BEVILJANDE

Utgångspunkten är att understödets ansökan och möjliga beviljande grundar sig på stiftelsen syfte samt de i punkt 2.1. ovan av styrelsen nämnda preciseringar.

Som huvudregel anser stiftelsen det inte ändamålsenligt att det beviljade understödet utdelas vidare i andra hand till samfund eller personer. Urlusstiftelsen vill stödja de inriktade målen direkt i stiftelsens namn. I undantagsfall kan stiftelsens understöd eventuellt förmedlas vidare under förutsättning att Urlusstiftelsens namn i första hand nämns eller nämns i andra källor.

Stiftelsen anser det inte heller ändamålsenligt att beviljade understöd (eller motsvarande) har följder för mottagarens beskattning, om lagstiftningen möjliggör skattefrihet. Utredningsskyldigheten åligger den sökande.

Om det av stiftelsen beviljade understödet har följder för stiftelsen i form av förskottsskatt eller i efterhand, skatt, arbetsgivar-, arbetspension-, socialskydds-, eller motsvarande ansvar eller beviljade understöd kommer dessa de facto att minska, ansökan blir vanligtvis avslagen. Den sökande har ett utredningsansvar på förhand för de i ansökan rörande ovan nämnda kostnadsföljderna. Den sökande är även skyldig att själv svara för de kostnader och andra följder, även i efterskott, som har nämnts ovan.

Understödet får endast användas till de i ansökan nämnda syften eller de separata begränsningarna i understödsbeslutet.

Understöd beviljas under förutsättning att, understödsmedlen skall återbetalas när så krävs eller även i övrigt, om dessa används till andra syften än enligt det givna och beviljade syftets begränsningar eller om de ställda villkoren för syftet ej i övrigt följs, eller om understödets mottagare har gett stiftelsen felaktiga eller bristfälliga uppgifter gällande understödet.

Om den som söker understöd gör detta från flera håll ska det framgå av ansökan. Om understöd har beviljats från flera håll ska understödets bruk meddelas senast i nästa årliga resultat- och effektivitetsrapport (punkt 2.6.). Stiftelsen har rätt att återkräva den egna relativa andelen, del av andelen eller understödet i sin helhet, om understöd har beviljats från flera håll med samma syfte samt tillsammans överskrider den sökta helhetsfinansieringen.

Understödet skall som huvudregel användas under det kalenderår som understödet har blivit beviljat för. Stiftelsens eventuella fleråriga engagemang skall som utgångspunkt fullgöras enligt den i ansökan presenterade årsplanen. Om det ovan nämnda ej genomförs ska detta förhandlas separat med stiftelsen. Stiftelsen äger rätt att avbryta sitt engagemang om avtalad tidtabell för resultat och övriga mål ej följs.

Stiftelsen godkänner ej förmedlingsverksamhet, inkomstförvärv, affärsverksamhet, anmälningsförvärv, skulders amortering, mötesarvode, dagpenning, medlemsavgift och avskrivningar, ej heller motsvarande verksamhet som har anknytning till understödsansökning som sådan eller ingår i ansökans allmänna avsikt. Stiftelsen fattar alltid separat beslut om ansökan grundad på anskaffning av anläggningstillgångar.

Stiftelsen ställer sig mycket avvaktande till samfundens interna och externa rekreations-, hobby-, årsfest- och motsvarande representationsverksamhet inte heller internationell verksamhet stöds utan särskilda, tungt vägande skäl (t.ex. 100-årsjubileum), speciellt med avseende på servering.

Tillsammans med andra stiftelser, fonder och verksamheter kan stiftelsen delta i ett eller som mest tre års verksamhets- eller projektunderstöd under förutsättning, att verksamhetens eller projektets helhetsfinansieringen är bevisligen och bindande tryggad samt att myndighetsföreskrifter grundade på lag är i kraft och accepterade.

Vart och ett, och speciellt fleråriga projekt som är finansierade av flera understöd gällande verksamhetens helhetsplanering och praktiska genomförandefaser skall med avsikt på målsättning, finansiering och riskvärdering mm. vara på förhand i skick samt som grund för utvärdering föreligga minimum årlig rapportering.

Detta gäller även stiftelsens och ansökandens ömsesidiga projekt- eller verksamhetsunderstödsengagemang för ett tidsintervall av ett, eller högst tre år. Verksamhets- och projektunderstöds förbindelsetid är generellt ett år.

I samtliga fall förbehåller sig stiftelsen rätten att för samtliga understöd åberopa återkallanderättens återkrav inkl., om det enligt stiftelsens ståndpunkt finns grunder.

Trots de ovan nämnda förutsättningarna betonar Urlusstifelsen att understödsverksamheten grundar sig på ömsesidigt förtroende.

Urlusstiftelsen understryker viljan att stöda i första hand, i stället för etablerade förvaltningar och verksamheter, nya eller andra verksamheter och projekt som har en början och ett slut. Traditionella stöd, som fortsätter från år till år, med ständigt ökande administrativa kostnader och stöd till daglig verksamhet utan något nytt är som utgångspunkt alltid under övervägande.

Inget samfund kan bygga sin verksamhet endast eller i huvudsak på ett fortsatt och ständigt understöd från Urlusstiftelsen.

Huvudregeln är med andra ord att understödet är ett stöd inte upprätthållande av verksamhet. Därför ska ansökningssamfundets självfinansieringsandel och oberoende av Urlusstiftelsens egna övriga medelsanskaffning mer än tidigare vara betonat i stiftelsens övervägande av stöd.

Ansökningssamfundets proportionellt små egna medelsanskaffningar och administrationskostnadernas proportionellt stora andel av verksamhetsutgifterna påverkar åtminstone understödets helhetsövervägande nedskrivande.

Föregående Nästa