1. STIFTELSENS SYFTE, VERKSAMHET OCH STYRELSE

SYFTE OCH VERKSAMHET

Urlusstiftelsens stadgar fastställdes den 25 januari 1951 och i dessa definieras stiftelsens ändamål.

Syftet med stiftelsen är att med tillgängliga medel stödja landet och särskilt den fysiska fostran och idrottsverksamheten i Helsingforsnejden samt därtill befrämja försvarsmässig och övrig verksamhet som stödjer landets självständighet.

Stiftelsens syfte förverkligas bl.a. genom att bevilja understöd till olika samfund samt anskaffa, överlåta och uthyra lokaler och fastigheter till avsikt att befrämja verksamheten samt andra för stiftelsens syfte nyttiggörande verksamhetsmål.

Urlusstiftelsen har den senaste tiden delat ut ungefär 1,5 miljoner euro årligen i understöd. Den utdelade summan grundar sig på stiftelsens årsresultat från föregående år. Stiftelsens årsresultat består av hyres-, värdepappers- och ränteintäkter.

Understödets ansökan anmäls ej separat i någon media.

Understödsverksamhetens tyngdpunktsområden och speciella understödsmål presenteras noggrannare i punkt 2.1.

Stiftelsens förmögenhet består av ett grundkapital om 50 000 mark som nämns i stiftelseurkunden. Med detta kapital samt banklån anskaffades Helsingfors Skyddskårsdistrikts fastighet vid Norra Hesperiagatan. Detta Skyddskårshus fungerar fortfarande som en central del i stiftelsens verksamhet. Stiftelsen har överlåtit användandet av fastighetens lokaler till över tio frivilliga försvarssamfund från Helsingfors och övriga riket. Även Helsingfors Skyddskårsdistrikts museum finns i fastigheten. Skyddskårshusets lokalers övriga hyresgäster är privata och andra samfund.

Stiftelsens hemort är Helsingfors.

Stiftelsens historia och dess verksamhet beskrivs bredare och noggrannare i nedanstående informationskällor:

  • Erkki Nordberg; ”URLUS, Suojeluskunnan säätiö”, 1993, ISBN 952-90-4573-5
  • Kari Selen ja Urlus-säätiö; ”URLUKSEN VUOSIKYMMENET”, 2012, ISBN 978-952-93-0941-1

STYRELSE

Stiftelsens ärenden sköts och dess beslut fattas av styrelsen.

Stiftelsens ordförande är Mikko Koskimies. Vice ordförande är Antti-Matti Siikala. Övriga befullmäktiga medlemmar är Elina Björklund, Heikki Kapanen, Teemu Penttilä, Arto Räty och Niklas Savander.

Till styrelsen och dess utskott utgår ej löner, ej heller ersättningar.

Stiftelsens ombundsman Jukka Pennanen svarar för stiftelsens allmänna administration samt understöden.

Skattmästare Carl-Johan Sanmark svarar för stiftelsens ekonomi samt fastigheter.

URLUSSTIFTELSENS STRATEGI

Urlusstiftelsen siktar på att stödja sina ursprungliga värderingar och mål i en ständigt föränderlig omvärld.

Stiftelsen har som mål att bidra till att stärka medborgarnas fosterländskhet och försvarsvilja. Detta sker genom stöd för utveckling av en positiv finländsk identitet på så sätt att alla finländare, oavsett ursprung, upplever att Finland är värt att försvara. På detta sätt bidrar stiftelsen till att minska de samhälleliga motsättningarna och till att bekämpa utanförskap.

Tyngdpunkten i Urlusstiftelsens stöd ligger på att understödja medborgerlig aktivitet för den övergripande säkerheten i huvudstadsregionen, och därvid ska i synnerhet ungdomars aktiviteter stödas på bred front och förutsättningslöst.

Stiftelsens verksamhetsmodell går ut på ekonomiska stödinsatser inriktade på att bygga framtiden i starkt samarbete med andra aktörer. Stödinsatserna ska huvudsakligen gälla föreningsverksamhet med betoning på samarbete mellan organisationer. Bidragen ska sikta på så stort och långvarigt genomslag som möjligt.

Stiftelsen kommer att fortsätta stödja försvaret genom stärkt stöd till unga värnpliktiga. Andelen stöd till ungdom och idrott ska höjas. Projekt för att förhindra utslagning hör till stiftelsens tidigare särskilt viktiga specialobjekt.

Stiftelsen driver en ansvarsfull och systematisk ägarpolitik. Placeringsverksamhetens syfte är att finansiera den ordinarie verksamheten. Placeringarna görs på mycket lång sikt och målet är att trygga en jämn utveckling av stipendieflödet där åtminstone realvärdet bevaras.

Stiftelsen ser över sin strategi årligen och går aktivt och förutsättningslöst in för att finna nya stödobjekt i enlighet med de grundläggande målen.

Föregående Nästa