1. STIFTELSENS SYFTE, VERKSAMHET OCH STYRELSE

SYFTE OCH VERKSAMHET

Urlusstiftelsens stadgar fastställdes den 25 januari 1951 och i dessa definieras stiftelsens ändamål.

Syftet med stiftelsen är att med tillgängliga medel stödja landet och särskilt den fysiska fostran och idrottsverksamheten i Helsingforsnejden samt därtill befrämja försvarsmässig och övrig verksamhet som stödjer landets självständighet.

Stiftelsens syfte förverkligas bl.a. genom att bevilja understöd till olika samfund samt anskaffa, överlåta och uthyra lokaler och fastigheter till avsikt att befrämja verksamheten samt andra för stiftelsens syfte nyttiggörande verksamhetsmål.

Urlusstiftelsen har den senaste tiden delat ut inemot 1,5 miljoner euro årligen i understöd. Den utdelade summan grundar sig på stiftelsens årsresultat från föregående år. Stiftelsens årsresultat består av hyres-, värdepappers- och ränteintäkter.

Understödets ansökan anmäls ej separat i någon media.

Understödsverksamhetens tyngdpunktsområden och speciella understödsmål presenteras i punkt 2.1.

Stiftelsens förmögenhet består av ett grundkapital om 50 000 mark som nämns i stiftelseurkunden. Med detta kapital samt banklån anskaffades Helsingfors Skyddskårsdistrikts fastighet vid Norra Hesperiagatan. Detta Skyddskårshus fungerar fortfarande som en central del i stiftelsens verksamhet. Stiftelsen har överlåtit användandet av fastighetens lokaler till över tio frivilliga försvarssamfund från Helsingfors och övriga riket. Även Helsingfors Skyddskårsdistrikts museum finns i fastigheten. Skyddskårshusets lokalers övriga hyresgäster är privata och andra samfund.

Stiftelsens hemort är Helsingfors.

Stiftelsens historia och dess verksamhet beskrivs bredare och noggrannare i nedanstående informationskällor:

  • Erkki Nordberg; ”URLUS, Suojeluskunnan säätiö”, 1993, ISBN 952-90-4573-5
  • Kari Selen ja Urlus-säätiö; ”URLUKSEN VUOSIKYMMENET”, 2012, ISBN 978-952-93-0941-1

STYRELSE

Stiftelsens ärenden sköts och dess beslut fattas av styrelsen.

Stiftelsens ordförande är Mikko Koskimies. Vice ordförande är Antti-Matti Siikala. Övriga befullmäktiga medlemmar är Elina Björklund, Heikki Kapanen, Teemu Penttilä, Arto Räty och Niklas Savander.

Till styrelsen och dess utskott utgår ej löner, ej heller ersättningar.

Stiftelsens ombundsman Jukka Pennanen svarar för stiftelsens allmänna administration samt understöden.

Skattmästare Carl-Johan Sanmark svarar för stiftelsens ekonomi samt fastigheter.

Föregående Nästa