2.2. AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EHDOT

Lähtökohtana on, että avustusten hakeminen ja mahdollinen myöntö perustuvat säätiön tarkoitukseen ja siitä edellä kohdassa 2.1. johdettuihin täsmennyksiin.

Pääsääntöisesti säätiö ei pidä tarkoituksenmukaisena avustusten myöntämistä muille yhteisöille siten, että ne edelleen jakavat säätiön tuen muille yhteisöille tai henkilöille. Urlus-Säätiö tahtoo tukensa kohdistuvan kohteeseensa suoraan säätiön omalla nimellä. Säätiön tuen välittäminen tarkoitusperäänsä voi kuitenkin olla poikkeustapauksissa mahdollista Urlus-säätiö ensisijaisena tai muuna lähteenä mainiten.

Säätiö ei myöskään pidä tarkoituksenmukaisena, että myönnetyistä avustuksista (vast.) seuraa säätiölle tai saajalle veroseuraamuksia, jos lainsäädäntö verottomuuden mahdollistaa. Tästä on hakija selvitysvelvollinen.

Mikäli säätiöön tai saajalle kohdistuisi avustuksen myöntämisestä ennakollisia tai jälkikäteisiä vero-, työnantaja-, työeläke-, sosiaaliturva- tahi muita sellaisia vastuita tai myönnetty avustus näistä tosiasiallisesti pienenisi, hakemus yleensä hylätään. Hakija on ennakollisesti selvitysvastuussa hakemustaan koskevista yllämainituista kustannusseuraamuksista. Hakija vastaa myös jälkikäteen edellä mainituista tai vastaavista kustannus- ja muista seuraamuksista omalla kustannuksellaan.

Avustusta saa käyttää vain hakemuksessa mainittuihin tai avustuspäätöksessä erikseen rajattuihin tarkoituksiin.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat on palautettava vaadittaessa tai muutoinkin, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun ja myönnettyyn tarkoitukseen rajauksineen tai niiden käytölle asetettuja ehtoja ei muutoin noudateta tahi jos avustuksen saaja on antanut säätiölle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Jos avustukseen haetaan tukea tai siihen on jo saatu tukea useammalta taholta, on se mainittava hakemuksessa. Jos avustusta on myönnetty useammalta taholta, on se ilmoitettava viimeistään avustuksen käyttöä seuraavassa vuosittaisessa tulos- ja vaikuttavuusraportissa (kohta 2.6.). Jos useasta eri lähteestä myönnetyt avustukset samaan tarkoitukseen yhdessä ylittävät anotun kokonaisrahoituksen, säätiöllä on oikeus periä takaisin oma suhteellinen osuutensa tai osuutensa osin tai kokonaan.

Avustus on pääsääntöisesti käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. Säätiön mahdolliset useampivuotiset sitoumukset tulee lähtökohtaisesti täyttää hakemuksessa esitetyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Jos edellä mainittu ei toteudu, on siitä neuvoteltava säätiön kanssa erikseen. Säätiöllä on oikeus keskeyttää sitoumuksensa, jos sovittua aikataulua tulos- ja muine tavoitteineen ei noudateta.

Säätiö ei hyväksy välitystoimintaan, tulonhankkimiseen, liiketoimintaan, ilmoitushankintaan, velkojen lyhennykseen, kokouspalkkioihin, päivärahoihin, jäsenmaksuihin ja poistoihin, eikä vastaaviin toimiin liittyviä avustushakemuksia omanaan tai hakemuksen yleistarkoitukseen sisältyvinä. Käyttöomaisuuden hankinnasta säätiö tekee hakemukseen perustuen aina erillisen päätöksensä.

Yhteisöjen sisäisen ja ulkoisen virkistys-, harrastus-, vuosijuhla- ja vastaavan edustustoiminnan tai kansainvälisen toiminnan tukemiseen ilman erityistä, painavaa syytä (esim. 100-vuotisjuhla), säätiö suhtautuu varauksellisesti varsinkin tarjoiluiden osalta.

Säätiö voi yhdessä muiden säätiöiden, rahastojen ja toimijoiden kanssa osallistua yhden tai enintään kolmen vuoden toiminta- tai hankeavustuksien rahoittamiseen edellyttäen, että toiminnan tai hankkeen kokonaisrahoitus on todistetusti ja sitovasti kunnossa ja että lakeihin perustuvat viranomaismääräykset ovat hyväksyttyinä voimassa.

Kunkin ja erityisesti monivuotisen sekä useamman tukijan rahoittaman hankkeen tai toiminnan kokonaissuunnitelman ja käytännön toteuttamisen tulee vaiheittaisine tavoitteineen, rahoituksineen ja riskiarvioineen jne. olla ennakollisesti kunnossa sekä vähintään vuosittain raportteihin perustuen arvioitavissa.

Sama koskee säätiön ja hakijan kaksipuolista hanke- tai toiminta-avustussitoumusta yhden tai korkeintaan kolmen vuoden aikavälillä. Toiminta- ja hankeavustuksen yleinen sitoumusaika on yksi vuosi.

Kaikissa tapauksissa säätiö pidättää itsellään oikeuden kaikista avustuksiinsa liittyvistä peruuttamisoikeuksista takaisinperintä ml., jos niihin säätiön kannalta merkittäviä perusteita on.

Edellä esitetyistä ehtolausekkeista huolimatta Urlus-Säätiö korostaa avustustoimintansa perustuvan molemmin puoliseen luottamukseen.

Urlus-säätiö korostaa ensisijaista tahtoaan tukea vakiintuneen hallinnon ja toiminnan sijasta uusia tai muita toimintoja ja hankkeita, joilla on alku ja loppu. Perinteinen, vuodesta toiseen jatkuva, alati kustannuksiltaan nouseva hallinnon ja normaalitoiminnan tukeminen ilman uusia avauksia on lähtökohtaisesti aina pohdinnan aihe.

Yksikään yhteisö ei voi rakentaa toimintaansa yksin- tai pääosin Urlus-säätiön alati jatkuvan tuen varaan.

Toisin sanoen avustuksilla pääsääntöisesti tuetaan eikä ylläpidetä toimintaa. Siksi hakijayhteisön omarahoitusosuus ja säätiöstä riippumaton muu oma varainhankinta ovat säätiön tuen harkinnassa aiempaa korostuneemmassa, painotetussa asemassa.

Hakijayhteisön suhteettoman pieni oma varainhankinta ja hallintokulujen suhteettoman suuri osuus toimintamenoista vaikuttavat ainakin alentavasti avustuksen kokonaisharkintaan.

Edellinen Seuraava