1. SÄÄTIÖN TARKOITUS, TOIMINTA JA HALLINTO

TARKOITUS JA TOIMINTA

Urlus-Säätiö on perustettu tammikuun 25. päivänä 1951. Säännöt määrittävät säätiön tarkoituksen.

Säätiön tarkoituksena on käytettävissään olevilla varoilla tukea maan ja etenkin Helsingin seudun liikuntakasvatus- ja urheiluelämää sekä muutoin edistää maanpuolustuksellista ja muuta maan itsenäisyyttä tukevaa toimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan mm. myöntämällä avustuksia eri yhteisöille ja hankkimalla, luovuttamalla sekä vuokraamalla huoneistoja ja kiinteistöjä tarkoitusta edistävään toimintaa sekä muilla säätiön tarkoitusta hyödyntävillä toimintatavoilla.

Urlus-Säätiö on jakanut viime aikoina avustuksia vuosittain noin puolitoista miljoonaa euroa. Jaettavan tuen määrä perustuu säätiön edellisen vuoden tulokseen. Se kertyy vuokra-, arvopaperi- ja korkotuloista.

Avustusten hakemisesta ei ilmoiteta erikseen missään mediassa.

Avustusten painopistealueet ja erityiset avustuskohteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa 2.1.

Säätiön alkuperäisellä 50 000 markan pääomalla ja pankkilainalla hankittiin Helsingin Suojeluskuntapiirin kiinteistö Pohjoiselta Hesperiankadulta. Tämä ns. Suojeluskuntatalo on edelleenkin säätiön toiminnan yksi keskeinen osa. Säätiö on luovuttanut rakennuksesta toimitilat käyttöön yli kymmenelle vapaaehtoisen maanpuolustuksen helsinkiläiselle ja valtakunnalliselle yhteisölle. Talossa on myös Helsingin Suojeluskuntapiirin perinnetila. Suojeluskuntatalon tilojen vuokraajia ovat myös muut yksityiset ja yleiset yhteisöt.

Säätiön kotipaikka on Helsinki

Säätiön historiaa ja sen toimintaa laajemmin ja tarkemmin kuvaavat lähdetietoina:

  • Erkki Nordberg; ”URLUS, Suojeluskunnan säätiö”, 1993, ISBN 952-90-4573-5
  • Kari Selen ja Urlus-säätiö; ”URLUKSEN VUOSIKYMMENET”, 2012, ISBN 978-952-93-0941-1

HALLINTO

Säätiön asioita hoitaa ja niistä vastaa hallitus.

Hallituksen puheenjohtajana on Mikko Koskimies. Varapuheenjohtaja on Antti-Matti Siikala. Hallituksen jäseniä ovat myös Elina Björklund, Heikki Kapanen, Teemu Penttilä, Arto Räty sekä Niklas Savander.

Hallituksen ja sen toimikuntien jäsenille ei makseta palkkaa eikä palkkioita.

Säätiön asiamiehenä on Jukka Pennanen vastuullaan säätiön yleishallinto ja avustukset.

Rahavarainhoitajana Carl-Johan Sanmark vastaa säätiön taloudesta ja kiinteistöistä.

URLUS-SÄÄTIÖN STRATEGIA

Urlus-säätiön strategia tähtää säätiön alkuperäisten arvojen ja tavoitteiden tukemiseen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Säätiö tavoitteena on osaltaan vahvistaa kansalaisten isänmaallisuutta ja maanpuolustustahtoa. Tämä tapahtuu tukemalla myönteisen suomalaisen identiteetin kehittämistä siten, että kaikki suomalaiset, alkuperään katsomatta, kokevat Suomen puolustamisen arvoiseksi.

Näin säätiö samalla vähentää osaltaan yhteiskunnallista vastakkainasettelua ja torjuu syrjäytymistä.

Urlus-säätiön tuki painottuu pääkaupunkiseudun kokonaisturvallisuuteen liittyvien kansalaistoimintojen avustamiseen, jolloin tuetaan laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti erityisesti nuorison aktiviteettejä.

Säätiö toimintamallina on taloudellinen avustustoiminta, jossa katse on tulevaisuuden rakentamisessa vahvassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Avustustoimet kohdennetaan pääasiassa yhdistystoimintaan järjestöjen keskinäistä yhteistyötä korostaen. Avustuksilla pyritään mahdollisimman suureen ja pitkäaikaiseen vaikuttavuuteen.

Säätiön tuki maanpuolustukselle tullaan säilyttämään vahvistaen nuorille asevelvollisille suunnattua tukea. Nuorisoon ja liikuntaan kohdennettavan tuen osuutta kokonaistuesta nostetaan. Säätiön aikaisempaa keskeisimpinä erityiskohteina ovat syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät hankkeet.

Säätiön omistajapolitiikka on vastuullista ja suunnitelmallista. Sijoitustoiminnan tarkoitus on varsinaisen toiminnan rahoittaminen. Sijoitustoiminnan aikajänne on hyvin pitkä ja tavoitteena vähintään reaaliarvonsa säilyttävän, tasaisesti kehittyvän apurahavirran turvaaminen.

Säätiö tarkentaa strategiaansa vuosittain ja pyrkii aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti hakemaan säätiön perustavoitteiden mukaisia uusia tuen kohteita.

Edellinen Seuraava